Petícia za obnovu povinnej maturity z matematiky

peticia-1V zmysle hesla „VZDELÁVAJME PRE TRH PRÁCE, NIE PRE ÚRADY PRÁCE“  organizujeme Petíciu za obnovu povinnej maturity z matematiky.  Verím tomu, že matematika má neoceniteľný význam a jej znalosť prispieva k vzdelanostnej úrovni nielen jednotlivcov, ale aj celej spoločnosti. Petícia je podporovaná Alianciou priemyselných zväzov.

Matematika a jej význam

Matematika – pre niekoho veda, pre iného umenie. Pre starovekých Grékov, ktorí kládli dôraz na geometriu, znamenala matematika náuku o číslach a tvaroch. Newton a Leibniz zas pretvorili matematiku v štúdium čísel, tvarov, ale tiež pohybu, zmeny a priestoru. Búrlivý rozvoj matematiky v 20. storočí priniesol novú definíciu matematiky ako vedy o štruktúrach, či už ide o štruktúry reálne alebo umelo zostavené. Dá sa povedať, že kto rozumie matematike, rozumie štruktúram a vzťahom fungovania v prírode.

O význame matematiky a geometrie niet pochýb, nakoľko nás učia istému spôsobu myslenia. Svojimi riešeniami tiež podporujú:

  • logické a štrukturované myslenie,
  • kreativitu a priestorovú predstavivosť,
  • systematickosť,
  • analyticko-syntetické myslenie,
  • schopnosť naplánovať si prácu,
  • schopnosti sústrediť sa na riešenie,
  • schopnosti dosahovať výsledky a ciele,
  • schopnosť prekonávať prekážky,
  • a v neposlednom rade schopnosť chápať súvislosti.

Tieto schopnosti sú potrebné a vyžadované nielen od technikov, ale aj prekladateľov, ekonómov, zásobovačov, právnikov, psychológov, lekárov atď. Dnes už to nie je otázka populárnosti či nepopulárnosti povinnej maturity z matematiky, ide o uplatnenie mladých ľudí a o našu konkurencieschopnosť vďaka kvalitnej pracovnej sile.

Matematika a naši mladí ľudia

Žiaľ, vedomostná úroveň tejto náuky u nás klesá, čo má nepriaznivý vplyv na pripravenosť mladých ľudí na trh práce. Potvrdia vám to aj zamestnávatelia, ktorí každoročne prijímajú do zamestnania mladých ľudí. Dôkazom toho sú aj výsledky našich žiakov v medzinárodných porovnávacích testoch, kde sa Slovensko umiestňuje na najnižších priečkach v rámci EÚ.

Sme toho názoru, že jedným z dôvodov zníženia vedomostnej úrovne z matematiky je zrušenie povinnej maturity z matematiky krátko po Nežnej revolúcii. V súčasnosti sa maturuje zo slovenčiny a jedného cudzieho jazyka.  Maturanti si okrem toho volia ešte dva predmety. Matematika je pre mnohých strašiakom, a preto sa veľa študentov rozhodne ísť cestou ľahšieho odporu a nematurovať z nej. Za posledných šesť rokov klesol u nás počet maturantov z matematiky pod 15%. Toto rozhodnutie má ďalekosiahlejšie následky, ako si to mladý človek vie predstaviť. Keďže takto zmýšľajúcich ľudí je veľa, ovplyvní to nielen ďalšie smerovanie jedinca, ale aj úroveň celej našej spoločnosti – a to na celé roky.  Výsledkom je aj fakt, že v technických odboroch chýbajú odborníci.

Hľadajme riešenia na zlepšenie situácie

Problém v úrovni znalosti matematiky a geometrie však nespočíva len nepovinnej maturite z matematiky. Samotná výuka tohto predmetu by už od základných škôl mala byť nastavená tak, aby si ju deti obľúbili. Zvýšená pozornosť by sa mala matematike venovať aj na stredných školách. Je predsa v záujme celej spoločnosti, aby mladí ľudia boli vzdelávaní pre trh práce, nie pre úrady práce.

V spolupráci so Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska sme 25. marca 2015 spustili Petíciu za obnovu povinnej maturity z matematiky, pod ktorú sa za necelé 4 dni na výstave Coneco v Bratislavskej Inchebe podpísalo 600 ľudí.  Neboli to len ľudia z technických odborov, ale aj bežní občania  – rodičia, mladí i starší ľudia z celého Slovenska. Petíciu podpisovali aj samotní študenti, ktorí majú buď k matematike kladný vzťah, alebo takí, ktorí sa žiaľ vzhľadom k slabým vedomostiam z tohto predmetu nedostali na VŠ, prípadne z toho istého dôvodu boli vylúčení v prvom či druhom ročníku. Nehľadajme vinníkov, hľadajme riešenia.

Diskutujme spoločne

Vzhľadom k tomu, že nie všetky SŠ majú dostatočnú týždennú hodinovú dotáciu matematiky, je potrebné diskutovať aj o výnimkách (napr. umelecky či jazykovo zamerané školy) a nájsť najvhodnejší spôsob a formu zavedenia povinnej maturity z matematiky. Je potrebné zvážiť aj možnosť niekoľko úrovňovej maturity. Napríklad maturity prvej úrovne pre gymnazistov a žiakov SŠ, ktorí chcú ďalej pokračovať v štúdiu na VŠ so zameraním na matematické, technické či prírodovedné odbory. Pre ostatných študentov maturita druhej úrovne. Možností je veľa a aby sme našli optimálne riešenie, je potrené zapojiť do diskusie odborníkov kompetentných vyjadriť sa k tejto téme. Budeme veľmi radi, ak prispejete svojím názorom k tejto téme. Napíšte svoj názor na obnovu povinnej maturity z matematiky do diskusie pod článkom alebo zašlite na našu emailovú adresu: info@avv.sk. Uvítame každý názor a veríme, že sa spoločne dopracujeme ku vhodnému návrhu, ktorý máme v pláne predložiť na MŠVVaŠ.

Podporte našu petíciu

Povinná maturita z matematiky?

Ak ste aj vy presvedčení, že maturita z matematiky má význam a môže prispieť k zvýšeniu vzdelanostnej úrovne našej spoločnosti, podporte svojím hlasom Petíciu za obnovu povinnej maturity z matematiky.

Podpísaný petičný hárok zašlite poštou na adresu petičného výboru:

SEA – Agentúra pre vzdelanie a vedu
FMFI UK Mlynská dolina
842 48 Bratislava

Dajme mladým ľuďom kvalitné vzdelanie, zvýšime tým ich šancu uplatniť sa na trhu práce.

VZDELÁVAJME PRE TRH PRÁCE, NIE PRE ÚRADY PRÁCE.

Petícia je podporovaná Alianciou priemyselných zväzov.

Na stiahnutie

Petičný hárok

Leták k petícii

letak