Kontaktné informácie pre projekt Dobrá škola

SEA – Agentúra pre vzdelanie a vedu

Adresa: FMFI UK Mlynská dolina F2
842 48 Bratislava
Tel./Fax: +421 915 317 080
Email: info@avv.sk
IČO: 30804451
IČ DPH: 20209000662
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 11473620/0900