Prečo projekt Dobrá škola

Ambíciou projektu Dobrá škola je stať sa spoľahlivým pomocníkom škôl nielen pri získavaní nových žiakov, ale súčasne je jeho zámerom aj vytvorenie zdravého konkurenčného prostredia medzi jednotlivými školami navzájom.

Zdravé konkurenčné prostredie v konečnom dôsledku znamená aj zvýšenú aktivitu škôl, čo následne vedie k zvyšovaniu úrovne kvality vzdelania.

Projekt Dobrá škola vzniká ako reakcia na súčasný, neustále pretvávajúci negatívny stav v spoločnosti a v školstve na Slovensku, ktorý je vo veľkej miere spôsobený najmä nasledujúcimi faktormi:

  • nedostatočné využívanie moderných technológií vo vyučovacom procese a absencia využívania praktických pomôcok, ktoré by oživili jednotlivé vyučovacie hodiny,
  • slabé využívanie nadobudnutých poznatkov a skúseností, ktoré učitelia získali v projekte Infovek,
  • stále pomerne nízka internetizácia škôl,
  • nízka angažovanosť, ba až nezáujem zo strany rodičov týkajúci sa nielen študijných výsledkov, ale aj klesajúceho záujmu o samotné dieťa – žiaka,
  • čoraz väčšia absencia úcty k učiteľom a školským pracovníkom, ktorá pramení najmä z nesprávneho presvedčenia o neschopnosti učiteľov “držať krok” s novými technológiami.