Prínosy projektu Dobrá škola

Stanovené ciele projektu  Dobrá škola je možné úspešne naplniť prostredníctvom realizovania nasledujúcich aktivít:

  • porovnávanie škôl na základe stanovených faktorov (úspešnosť žiakov, odbornosť učiteľov, prezentačná a informačná gramotnosť školy, atď.),
  • zvyšovanie motivácie nielen u učiteľov a žiakov, ale aj u rodičov a následné zlepšenie vzájomnej komunikácie,
  • zverejňovanie praktických informácií o škole, na základe ktorých sa tak môžu rodičia ľahšie rozhodnúť, do ktorej školy svoje dieťa umiestnia,
  • aktívna podpora učiteľov pri ich ďalšom vzdelávaní sa prostredníctvom rôznych školení a workshopov,
  • aktívna podpora a pomoc školám pri internetizácií a využívaní rôznych informačných a komunikačných technológií na školách,
  • vyvíjanie aktivít smerujúcich k zdravému rozvoju dieťaťa s úmyslom poukázať na dôležitosť interakcie školy a rodiča pri jeho výchove,
  • motivovať školy na prácu s modernými technológiami ako prostriedkami prostredníctvom ktorých je možné získanie finančnej, či vecnej podpory pre školu,
  • organizovanie rôznych súťaží tak medzi učiteľmi, ako aj žiakmi, ktoré by viedli nielen k nadobudnutiu praktických skúseností  ale najmä k zlepšovaniu odborných zručností pri práci s modernými technológiami,
  • prepojenie škôl so súkromným sektorom prostredníctvom organizovania rôznych firemných prezentácii za účelom zvýšenia motivácie žiakov dosahovať lepšie výsledky v školách.