Festival vody

Festival vody 2017Festival vody je súťažná prehliadka projektov žiakov ZŠ a osemročných gymnázií, ktorých témou je VODA. Festival je súčasťou dlhodobého vzdelávacieho programu Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Modrá škola – voda pre budúcnosť. Zámerom projektu je rozvoj vedomostí a znalostí detí o vode – jej výrobe, distribúcii, odvádzaní a čistení odpadových vôd, ale aj o dôležitosti a nenahraditeľnosti vody pre človeka a prírodu.

 

Cieľ projektu

Cieľom Festivalu vody je pomôcť školám aktívne zapájať žiakov do výchovno-vzdelávacieho procesu v oblasti environmentálnej výchovy. Keďže jednotlivé témy sú špeciálne zamerané na oblasť vody, žiaci si prostredníctvom riešenia projektov pod vedením pedagógov a odborných garantov budú môcť uvedomiť význam a  dôležitosť vody v našom živote.

Kto sa môže zapojiť?

Do súťaže sa môžu prihlásiť žiacke tímy zo základných škôl a osemročných gymnázií .

Súťažiť sa bude v dvoch kategóriách:

 • Kategória I: tímy žiakov 1. – 4. ročníka základných škôl
 • Kategória II: tímy žiakov 5. – 9. ročníka základných škôl alebo 1. – 4. ročníka osemročných gymnázií

Časový harmonogram projektu

10. október 2018 – vyhlásenie Festivalu vody 2018.
23. november 2018 – uzávierka prihlášok do súťaže. Do tohto dátumu je potrebné elektronicky poslať prihlášky žiackych tímov a abstrakty (popis projektu v rozsahu max. 2xA4).
27. november 2018 – hodnotiaca komisia vyberie tímy postupujúce do finále.
12. december 2018 – v priestoroch Vodárenského múzea BVS v Bratislave sa uskutoční finále festivalu a oceňovanie víťazných projektov.

Prihlasovanie do súťaže

Prihlasovanie sa uskutočňuje prostredníctvom vyplnenia elektronického formulára. Spolu s vyplneným formulárom je potrebné poslať  aj abstrakt súťažného projektu (max. rozsah 2xA4). K abstraktu je možné pridať aj fotodokumentáciu projektu.

Témy súťaže

Kategória I:

 1. Vodárenský kolobeh vody – model.
 2. Vodné zdroje v okolí našej obce a ich využívanie.
 3. Význam vody v ľudskom organizme – podpora pitného režimu.
 4. Efektívne využívanie dažďovej vody v našej škole, v našej obci.
 5. Voda vo vzdelávacom procese – návrh na hru, prostredníctvom ktorej sa deti učia o vode.

Kategória II:

 1. Odpadové vody – história budovania kanalizácie, vyhľadávanie aktuálnych problémov s odpadovými vodami v našej obci, našom meste. (napr. pripojenosť na verejnú kanalizáciu, plynulosť odtoku vody pri intenzívnych dažďoch a pod.)
 2. Experimenty s vodou – návrh a zhotovenie experimentu, pomocou ktorého je možné lepšie pochopiť vybrané vlastnosti  vody, resp. interpretovať tematiku vody v učebných osnovách.
 3. Riečne ekosystémy a ich význam pre životné prostredie a spoločnosť.
 4. Extrémne hydrologické javy a ich monitoring v našom regióne, obci, meste (povodne , prívalové dažde, suchá).
 5.  Prírodou inšpirované riešenia pre problémy s vodou – príklady z našej školy, obce, mesta, alebo aj z iných miest a iných krajín.

Pravidlá súťaže

Vyhlasovateľ súťaže:

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Prešovská 48

826 46 Bratislava

www.bvsas.sk

Organizátor súťaže:

SEA – Agentúra pre vzdelanie a vedu

FMFI UK Mlynská dolina

842 48 Bratislava

www.avv.sk

 

Kontaktná osoba: Michaela Šlesariková,  info@avv.sk, 0905 761 360