Festival vody

Festival vody je súťažná prehliadka projektov žiakov ZŠ o vode a je súčasťou dlhodobého vzdelávacieho programu Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Modrá škola – voda pre budúcnosť. Zámerom festivalu je rozvoj vedomostí a znalostí detí o pitnej vode – jej výrobe, distribúcii, odvádzaní a čistení odpadových vôd, ale aj o dôležitosti a nenahraditeľnosti vody pre človeka a prírodu.

Výsledky súťaže

 

Dňa 6. 12.2016 sa konalo finále súťaže v priestoroch Vodárenského múzea, kde 6-členná porota v zložení Ing. Michal Novák (predseda poroty), Ing. Tibor Elek, doc. Ing. Danka Barloková, PhD., Ing. Miroslava Atanasová, Ing. Katka Béresová a Ing. Peter Belica, CsC. rozhodla o nasledovných víťazoch:

1. kategória:

 1. miesto – tím č. 5 Zš kpt. Nálepku v Stupave (Linda Pokorná;Tereza Hýravá;Adam Granát;Jakub Jánoš;Dávid Jančár)
 2. miesto – tím č. 9 Zš Dargovských hrdinov (Ján Katkovič, Jakub Pira, Filip Goffa)
 3. miesto – tím č. 3 Zš Ľudovíta Štúra v Modre (Michal Jakabovič, Melánia Jakabovičová

Špeciálna cena – tím č. 7 Zš Dargovských hrdninov (Hana Krišková, Ema Švigárová, Simona Straková, Hana Hurayová, Barbora Kalaninová)

 

2. kategória:

 1. miesto – tím č. 13 Zš Bernolákova 5 Holíč (Ivanová Nicol, Smoličková Tereza, Spiegel Michal)
 2. miesto – tím č. 23 Gymnázium a Zš sv. Mikuláša (Klára Vargovčíková, Eva Čuhová, Erika Halčáková)
 3. miesto – tím č. 15 Zš Bernolákova 5 Holíč (Katarína Gombárová, Viktória Iršová, Tereza Lukáčová, Karolína Flamíková, Veronika Horná)

 

Špeciálna cena – tím č. 19 Zš Pavla Marcelyho (Štefan Hlušák, Richard Matyšek)

 

Špeciálna cena podľa hlasovania detí – tím č. 11 Zš Bernolákova 5 (Adrián Lukáč, Terézia Stachovičová, Nikolas Steiner)

 

Čestné uznanie za svoj projekt získali:

1. kategória:

tím č. 1 – Zš Pavla Marcelyho (Max Sinicin, Dominik Sura)

2. kategória:

tím č. 16 – Zš Bernolákova 5 Holíč (Kazinotová Petra, Bolebruchová Renáta, Kondeková Alžbeta, Dermeková Vanessa, Damborská Aneta)

tím č. 26 – Zš Rohožník (Jakub Škápik, Jakub Prušanský)

tím č. 27 – Zš Šaštín-Stráže (Agáta Mešťánková, Viktória Sofková, Ráchel Štefancová)

Cieľ projektu

Cieľom Festivalu vody je pomôcť školám aktívne zapájať žiakov do výchovno-vzdelávacieho procesu v oblasti environmentálnej výchovy. Keďže jednotlivé témy sú špeciálne zamerané na oblasť vody, žiaci si prostredníctvom riešenia projektov pod vedením pedagógov a odborných garantov budú môcť uvedomiť význam a dôležitosť vody v našom živote.

Kto sa môže zapojiť?

Do súťaže sa môžu prihlásiť žiacke tímy zo základných škôl a osemročných gymnázií z bratislavského kraja.

Súťažiť sa bude v dvoch kategóriách:

 • Kategória I – tímy žiakov 1. – 4. ročníka základných škôl
 • Kategória II – tímy žiakov 5. – 9. ročníka základných škôl a 1. – 4. ročníka osemročných gymnázií

Časový harmonogram projektu
18.10.2016 – vyhlásenie Festivalu vody 2016
18.11.2016 – uzávierka prihlášok do súťaže. Do tohto dátumu je potrebné elektronicky poslať prihlášky žiackych tímov a abstrakty (popis projektu v rozsahu max 2xA4). K abstraktom pripojte aj fotodokumentáciu svojho projektu.
25.11.2016 vyberie hodnotiaca komisia na základe abstraktov tímy postupujúce do finále.
6.12.2016 sa v priestoroch Vodárenského múzea BVS v Bratislave uskutoční finále festivalu a oceňovanie víťazných projektov.

Témy súťaže

 1. História vodárenstva v lokalite, kde sa nachádza naša škola.
 2. História budovania kanalizácie v našej obci, našom meste.
 3. Vodné zdroje v okolí našej obce, mesta a ich využívanie.
 4. Ochrana vodných zdrojov.
 5. Ochrana mokradí na Slovensku (ľubovoľné okresy Slovenska).
 6. Sledovanie čistoty riek, potokov a jazier v okolí školy.
 7. Dotazníkový prieskum na školách o obľúbenosti pitia vody z vodovodu.
 8. História záplav v okolí našej obce a mesta, vyhľadávanie zdrojov informácií o pôsobení veľkej vody.
 9. Čo je tvrdá voda? Čo je mäkká voda (pokusy, vysvetlenia, riešenia…).
 10. Prírodné minerálne vody v našom okolí (pokus).
 11. Hydrosféra a voda, výroba učebných pomôcok, vysvetlenie javov.
 12. Sledovanie života v rybníkoch v okolí školy.
 13. Voda a jej úloha v ľudskom organizme (dotazník medzi žiakmi: pitný režim žiakov).
 14. Ako účinne a úsporne zavlažovať záhradky (návrhy, riešenia, opis vlastných skúseností).
 15. Proces čistenia odpadových vôd v okolí (pozorovanie čistenia vody).
 16. Voda ako súčasť životného prostredia (pozorovanie, pokusy).
 17. Fyzikálne vlastnosti vody (pokusy).
 18. Chemické vlastnosti vody (pokusy).
 19. Šetrenie vody (dotazníky).
 20. Odpadové vody – vyhľadávanie problémov s odpadovými vodami v našej obci, našom meste, v našej škole.
 21. Výroba pitnej vody – naše skúsenosti a poznatky z exkurzie do prevádzok na výrobu pitnej vody Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
 22. Model priehrady a plavebnej komory.
 23. Výroba Herónovej fontány.
 24. Čistiareň vody.
 25. Kolobeh vody v prírode – model.

Prihlasovanie do súťaže

Prihlasovanie sa uskutočňuje prostredníctvom vyplnenia elektronického formulára. Spolu s formulárom nám zašlete aj abstrakty svojho projektu (max. rozsah 2xA4).

Pravidlá súťaže