Festival vody

Festival vody 2017Festival vody je súťažná prehliadka projektov žiakov ZŠ a osemročných gymnázií, ktorých témou je VODA. Festival je súčasťou dlhodobého vzdelávacieho programu Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Modrá škola – voda pre budúcnosť. Zámerom projektu je rozvoj vedomostí a znalostí detí o vode – jej výrobe, distribúcii, odvádzaní a čistení odpadových vôd, ale aj o dôležitosti a nenahraditeľnosti vody pre človeka a prírodu.

 

Víťazné tímy a ocenené tímy

Názov projektu Škola Tím žiakov
1. kategória:
1. miesto Tím č. 1 Kolobeh vody v prírode ZŠ Vetvárska 7, Bratislava Lukrécia Bene, Maximilián Gögh, Bálint Gyűrősi, Sára Szabóová
2. miesto Tím č. 5 Vodné zdroje v obci ZŠ Bernolákova 5, Holíč Dušan Ivan, Adam Lánik, Maximilián Majerník
3. miesto Tím č. 2 Model kolobehu vody v prírode a sledovanie vplyvu vonkajších podmienok na vyparovanie vody a kondenzáciu  vodných pár ZŠ Lúčna 8, Divín Júlia Štupáková, Lenka Oravcová
Ďalej ocenené tímy v 1. kategórii:
Tím č. 3 Kolobeh vody v prírode ZŠ Bernolákova 5, Holíč Simona Dobrovodská, Juraj Suchovský, Dominik Meixner
Tím č. 4 Neposedná voda ZŠ Školská 226, Rovinka Oliver Sovik, Marko Matuškovič, Matúš Krämer
Tím č. 6 Aqua poly. sk Palín 104, Palín Veronika Vaľočíková, Tomáš Vaľočík, Eva Grajcárová, Laura Matinová
2. kategória:
1. miesto Tím č. 18 Kto alebo čo spôsobuje eutrofizáciu? ZŠ Bernolákova 5,  Holíč Nicol Fanturová, Karolína Vaculková
2. miesto Tím č. 7 Výroba pitnej vody ZŠ Švermova 10, 06901 Snina Lívia Pčolová, Zuzana Opálková
3. miesto Tím č. 22 Prírodou inšpirované riešenia pre problémy s vodou v povodňových oblastiach Gymnázium Ulica 1. mája 8, Malacky Martin Čižmár, Marek Mračna, Daniel Pernička, Samuel Pernička, Michal Valigurský
Ďalej ocenené tímy v 2. kategórii:
Tím č. 19 Filtrácia pod Bratislavou ZŠ Drieňová 16, Bratislava Štefan Hlušák, Richard Matyšek

Cieľ projektu

Cieľom Festivalu vody je pomôcť školám aktívne zapájať žiakov do výchovno-vzdelávacieho procesu v oblasti environmentálnej výchovy. Keďže jednotlivé témy sú špeciálne zamerané na oblasť vody, žiaci si prostredníctvom riešenia projektov pod vedením pedagógov a odborných garantov budú môcť uvedomiť význam a  dôležitosť vody v našom živote.

Kto sa môže zapojiť?

Do súťaže sa môžu prihlásiť žiacke tímy zo základných škôl a osemročných gymnázií .

Súťažiť sa bude v dvoch kategóriách:

 • Kategória I: tímy žiakov 1. – 4. ročníka základných škôl
 • Kategória II: tímy žiakov 5. – 9. ročníka základných škôl alebo 1. – 4. ročníka osemročných gymnázií

Časový harmonogram projektu

3. október – vyhlásenie Festivalu vody 2017.
16. november 2017 – uzávierka prihlášok do súťaže. Do tohto dátumu je potrebné elektronicky poslať prihlášky žiackych tímov a abstrakty (popis projektu v rozsahu max. 2xA4).
1. december 2017 – hodnotiaca komisia vyberie tímy postupujúce do finále.
12. december 2017 – v priestoroch Vodárenského múzea BVS v Bratislave sa uskutoční finále festivalu a oceňovanie víťazných projektov.

Prihlasovanie do súťaže

Prihlasovanie sa uskutočňuje prostredníctvom vyplnenia elektronického formulára. Spolu s vyplneným formulárom je potrebné poslať  aj abstrakt súťažného projektu (max. rozsah 2xA4). K abstraktu je možné pridať aj fotodokumentáciu projektu.

Témy súťaže

Kategória I:

 1. Kolobeh vody v prírode – model.
 2. Vodné zdroje v okolí našej obce a ich využívanie.
 3. Význam vody v ľudskom organizme (dotazník medzi žiakmi: pitný režim žiakov).
 4. Efektívne využívanie dažďovej vody v našej škole, v našej obci.
 5. Voda vo vzdelávacom procese – návrh na hru, prostredníctvom ktorej sa deti učia o vode.

Kategória II:

 1. Výroba pitnej vody – naše poznatky z exkurzie do prevádzok na výrobu a úpravu pitnej vody.
 2. Odpadové vody – história budovania kanalizácie, vyhľadávanie aktuálnych problémov s odpadovými vodami v našej obci, našom meste. (napr. pripojenosť na verejnú kanalizáciu, plynulosť odtoku vody pri intenzívnych dažďoch a pod.)
 3. Proces čistenia odpadových vôd v našom okolí (pozorovanie čistenia vody).
 4. Eutrofizácia povrchových vôd – jej príčiny, dôsledky a možnosti minimalizovania.
 5. Prírodou inšpirované riešenia pre problémy s vodou – príklady z našej školy, obce, mesta, alebo aj z iných miest a iných krajín.

Pravidlá súťaže

Vyhlasovateľ súťaže:

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Prešovská 48

826 46 Bratislava

www.bvsas.sk

Organizátor súťaže:

SEA – Agentúra pre vzdelanie a vedu

FMFI UK Mlynská dolina

842 48 Bratislava

www.avv.sk

 

Kontaktná osoba: Ing. Michaela Šlesariková,  info@avv.sk, 0905 761 360