Veda a výskum

vedu-a-vyskumZámerom SEA – Agentúry pre vzdelanie a vedu je aj popularizácia vedy a výskumu a ich prepájanie s praxou. To je možné dosiahnuť iba prostredníctvom neustáleho zvyšovania vzdelanostnej úrovne a podporou vedeckých pracovníkov, ktorí majú záujem o nové trendy a uplatňujú pri svojej vedeckej práci inovatívne metódy a prístupy. Investícia do ľudského kapitálu je tou najlepšou investíciou a práve preto podporujeme aj:

  • účasť na významných domácich a zahraničných vedeckých konferenciách – možnosť uhradenia konferenčného poplatku, príp. refundácia ďalších relevantných finančných výdavkov
  • účasť na výstavách – možnosť zúčastniť sa výstav v zahraničí (preplatenie časti nákladov)
  • popularizáciu vedecko-výskumných inovatívnych výstupov – možnosť vystavenia na našom portáli významné vedecké, výskumné a inovačné odborné práce, príspevky a články

 

Zoznam vedeckých prác:

Cestovná mapa SR výskumných infraštruktúr (SK roadmap) – zapojenie sa do Európskeho strategického fóra výskumných infraštruktúr (ESFRI roadmap)


Európske strategické fórum výskumných infraštruktúr (ESFRI roadmap) v interakcii s pripravovanou cestovnou mapou infraštruktúr výskumu a vývoja (SK roadmap)


Public ESFRI roadmap 2018 Guide


Strategický európsky orientačný plán o výskumných infraštruktúrach v interakcii s implementáciou slovenských infraštruktúr výskumu a vývoja


Research Infrastructures and the European Research Area