Ochrana súkromia

Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše údaje, z ktorých sú niektoré považované za osobné údaje v zmysle Zákona na ochranu osobných údajov Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a odo dňa 25.5.2018 aj v súlade s Nariadením EP a Rady /EÚ/ 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov / ďalej “GDPR” a v znení neskorších predpisov.
Prevádzkovateľ: SEA – Agentúra pre vzdelanie a vedu, FMFI UK, F2, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava, IČO: 30804451, IČ DPH: SK2020900662 sa zaväzuje, že bude s vašimi osobnými údajmi zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné. 
Žiadne z poskytnutých osobných údajov(meno, priezvisko, email, telefónne číslo, vek) nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a podobne.

Súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať kedykoľvek písomnou formou zaslaním zrušenia súhlasu s týmto spracovaním na adresu prevádzkovateľa. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj elektronická forma, najmä prostredníctvom mailu na info@avv.sk.

Prevádzkovateľ môže pri poskytnutí súhlasu spracovávať tzv. “cookies”. Užívatelia majú možnosť odmietnuť, aby “cookies” alebo obdobné nástroje boli ukladané do ich koncových zariadení, napríklad tým, že spustí vo svojom prehliadači funkcionalitu anonymného prehliadania. – Používanie cookies