Názorné vyučovanie fyziky

SEA – Agentúra pre vzdelanie a vedu aktívne participovala pri príprave projektu Názorné vyučovanie fyziky, ktorý bol realizovaný Fakultou Matematiky, Fyziky a Informatiky UK v Bratislave a bol spolufinancovaný Európskou úniou (ESF). ​

Išlo o dištančný vzdelávací program s využitím e-learningu a multimédií doplnený úvodnými a záverečným seminárom. Jeho cieľom bolo skvalitniť prípravu mladých ľudí na budúce povolanie prostredníctvom vzdelávania  pedagogických pracovníkov – učiteľov fyziky. ​

V rámci programu bolo takmer sto základných a stredných škôl vybavených učebnými pomôckami – špecializovanými sadami pre výučbu fyziky podporujúcimi objavovanie fyzikálnych javov žiakmi a rozvíjajúcich ich tvorivosť.

Viac informácií o tomto projekte môžete získať tu.