Koncept SMART školy

Koncept SMART školy je založený na myšlienke vybudovania školy a príslušnej školskej infraštruktúry, ktorá zabezpečuje vzdelanie a komplexný rozvoj zodpovedajúci potrebám 21. storočia. Transformácia školy na otvorenú školu predstavuje premenu spoločenského postavenia školy ako centra vzdelávania, športu a kultúry za účelom jej priblíženia sa širokej verejnosti. Takáto škola umožní prístup ku kvalitnému záujmovému vzdelávaniu a voľnočasovým aktivitám, či ďalšie príležitosti v oblasti záujmovej činnosti.
Cieľom je čo najefektívnejšie využiť priestorové kapacity a materiálno-technické vybavenie školy a stať sa inštitúciou otvorenou pre rodičov a obec, čím sa rozšíri ponuka školy o ďalšiu vzdelávaniu a spoločenskú činnosť.

SMART škola ako ZELENÁ ŠKOLA

SMART škola vo svojej infraštruktúre zahŕňa zelené opatrenia, medzi ktoré patria napr. zateplenie, tienenie, využívanie svetlých farieb a odrazových prvkov za účelom zamedzenia prehrievania vnútorných priestorov a zníženia energetickej náročnosti prevádzky budovy. Súčasťou opatrení môžu byť aktivity smerujúce k zadržiavaniu vody a jej racionálnemu využívaniu, aplikácia vegetačných fasád a striech a pod. Ďalším možným opatrením je využitie alternatívnych zdrojov energie – tepelné čerpadlá, fotovoltaické panely, solárne panely pre ohrev vody a iné.
SMART škola vytvára podmienky pre environmentálnu výchovu žiakov a zvyšovanie povedomia o zodpovednom prístupe k životnému prostrediu už od prvých ročníkov výučby. V úzkom súvise s environmentálnou výchovou je aj zavedenie systému triedenia odpadu a osveta o možnostiach minimalizovania odpadu pri prevádzke školy.

SMART škola ako DIGITÁLNA ŠKOLA

SMART škola využíva digitálny edukačný obsah (DEO) a podporuje jeho tvorbu pre všetky vzdelávacie oblasti a reflektuje požiadavky praxe a prináša poznatky o nových informačných technológiách. Využívanie moderných digitálnych technológií súvisí aj s rozvojom digitálnych zručností a kompetencií nielen u detí, žiakov a študentov, ale aj u pedagogických a odborných zamestnancov prostredníctvom zvyšovania kompetencií kladených digitálnym vekom a skvalitňovaním metodickej podpory v edukačnom procese. SMART škola smeruje k vytvoreniu podmienok pre plnohodnotnú online výučbu v prípade obmedzenia prezenčnej výučby. Cez digitalizáciu vybavenia, procesov a obsahu vzdelávania SMART škola podporuje všestranný rozvoj kompetencii žiakov ako sú kritické myslenie, spolupráca a práca s informáciami.

SMART škola ako INKLUZÍVNA ŠKOLA

SMART škola slúži ako centrum vzdelávania pre všetkých, tzn. aj pre deti s poruchami vzdelávania, správania či inými znevýhodneniami. Deti tak môžu získať širší pohľad na svet, pochopiť a prijať rozdiely, podieľať sa na výchove a vzdelávaní druhých, vďaka rozličnému nadaniu sa vzájomne obohatiť, prispievať k napĺňaniu fyzických, sociálnych a citových potrieb ostatných a zmeniť diskriminujúce správanie v spoločnosti. Škola musí mať prispôsobené priestory – bezbariérovosť, vnútorné vybavenie, didaktické pomôcky, ale predovšetkým kvalifikovaný a vyškolený personál – ako pedagogických, tak aj odborných zamestnancov a asistentov učiteľa.

SMART škola ako AKTÍVNA, OTVORENÁ a PARTNERSKÁ ŠKOLA

SMART škola je založená na princípe, kedy vzdelávanie nemožno vnímať len v hraniciach kompetencií jednotlivých zriaďovateľov, ale ako nadväzujúcu poskytovanú službu od predprimárneho vzdelávania cez primárne, sekundárne, odborné až po vysoké (MŠ↔ZŠ↔SŠ, SŠ↔VŠ).
Pre dosiahnutie čo najvyššej kvality vzdelávania je tiež dôležité zapojenie sa škôl do medzinárodných programov na všetkých stupňoch vzdelávania, ako pre žiakov a študentov, tak aj pre pedagógov, v rámci ktorých sa okrem jazykových zručností môžu zdokonaľovať tiež v rôznych odborných zručnostiach (hard/soft skills).
SMART škola poskytuje svoje interiérové a exteriérové priestory pre rôzne záujmové aktivity, na klubovú činnosť, činnosť základných umeleckých škôl a centier voľného času, či šport a relax obyvateľov obce, mesta či mestskej časti. Školská infraštruktúra poskytuje priestor na poskytovanie verejných služieb obyvateľom nad rámec vzdelávacej funkcie v záujme efektívneho nakladania s verejnými zdrojmi, adresným správcovstvom a udržateľnosťou (jeden areál – viac verejných funkcií – jeden rozpočet).

Na stiahnutie

Spoločne s kolegami z Škola.sk sme spracovali 2 prezentácie – veríme že budú pre vás inšpiratívne. V prípade záujmu o pomoc s prípravou projektu nás neváhajte osloviť.