Tvorivé dielne 2

Národný projekt „Podpora polytechnickej výchovy na základných školách“ je zrkadlový projekt zložený z dvoch častí – Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnateľnosť. Projekt nadväzuje na úspešný národný projekt „Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na OVP prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami“, čím umožní rozšíriť skupinu podporených základných škôl a zámer zatraktívniť a zvýšiť kvalitu vyučovacieho procesu v oblastiach zameraných na polytechnickú výchovu.

Národný projekt: Podpora polytechnickej výchovy na základných školách
Kód ITMS projektu: K – 26110130738, RKZ – 26140130044
Prioritná os 1: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú.
Prioritná os 4: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj
Opatrenie 4.1: Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj
Cieľ: Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť

Viac informácií o projekte
Metodický manuál pre predmet Biológia
Metodický manuál pre predmet Technika
Metodický manuál pre predmet Fyzika
Metodický manuál pre predmet Chémia
Metodický manuál pre organizáciu nových foriem žiakov ZŠ na povolanie

Cieľom národného projektu je zvýšenie záujmu žiakov základných škôl o predmety zamerané na polytechnickú výchovu, rozvoj pracovných zručností žiakov hlavne v oblastiach vzdelávania predmetov fyziky, techniky, biológie a chémie a z toho vyplývajúca podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu. Prioritou aktivít národného projektu je skvalitniť a zatraktívniť vyučovací proces prostredníctvom vybavenia odborných učební chémie, fyziky, biológie, techniky s využitím moderných metód a foriem vzdelávania, aby sme mohli uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na ZŠ a pripraviť absolventa pre aktuálne a perspektívne potreby trhu práce. Do projektu bude zapojených 161 pilotných škôl z Konvergencie a 16 pilotných základných škôl z Bratislavského kraja.

Dokopy má projekt za cieľ vybaviť 177 základných škôl z celého Slovenska novými pomôckami do odborných učební techniky, fyziky chémie a biológie a následným výstupom bude zameranie žiaka na OVP na SOŠ.

Hlavným výstupom projektu v Aktivite 1.1 bude návrh minimálneho štandardu vybavenia didaktických pomôcok pre praktické vyučovanie a tvorba metodologického manuálu pre predmety zamerané na polytechnickú výchovu. Inovované formy a metódy vyučovania budú zamerané na využívanie viac praktických úloh v laboratórnych podmienkach, v prírode či v domácnosti, aby podporovali pracovné zručnosti žiakov zavedením polytechnickej výchovy, teda viac praxe do vyučovania, čo podporuje predstavivosť, kreativitu a flexibilitu žiakov.

V Aktivite 2.1. bude hlavným výstupom tvorba manuálu pre organizáciu nových foriem prípravy žiakov ZŠ na povolanie

Národný projekt sa bude koncentrovať najmä na:

Cieľová skupina

Miesto realizácie projektu:

Celé územie Slovenskej republiky – 8 krajov SR:

  • Bratislavský kraj
  • Nitriansky kraj
  • Trenčiansky kraj
  • Trnavský kraj
  • Žilinský kraj
  • Banskobystrický kraj
  • Prešovský kraj
  • Košický kraj