Vedecké múzeum

SEA – Agentúra pre vzdelanie a vedu sa aktívne spolupodieľala na realizácii projektu Vedecké múzeum v Košiciach. Nadviazala tým na celoslovenskú putovnú výstavu pod názvom „Veda pre život“, na ktorej spolupracovala s FMFI UK a ďalšími partnermi. Našou snahou je podporovať expozície, ktoré sú vo svete známe ako „science museum“ alebo vedecké centrá. Naším zámerom je ich spropagovať a pomôcť im pri skvalitňovaní ponuky. ​

V snahe podporiť aktivity propagujúce vedu a vzdelávanie zábavnou a interaktívnou chceme umožniť mladým ľuďom reálne vidieť experimenty a podľa možnosti ich aj uskutočňovať pomocou príťažlivých exponátov či učebných pomôcok. V dnešnej dobe, kedy nás doslova zaplavuje virtuálny svet, chceme podporiť práve schopnosť pochopenia reality a reálneho dotyku s technikou, prírodnými zákonitosťami a vedou.