Moderná mikroskopia

SEA – Agentúra pre vzdelanie a vedu aktívne participovala pri príprave a realizácii projektu Moderná mikroskopia a digitálne spracovanie obrazu. Projekt bol realizovaný FMFI UK v Bratislave a bol spolufinancovaný Európskou úniou (ESF). ​

Vzdelávací program, ktorý prostredníctvom dvoch etáp vybudoval odborné školiace centrum v oblasti mikroskopie a digitálneho spracovania obrazu na FMFI UK. ​

Centrum Moderná mikroskopia malo interdisciplinárny charakter – cieľom bolo skombinovať zručnosti s odbornými znalosťami frekventantov kurzu tak, aby boli v  ďalšom prínosom pre ich vedeckú a výskumnú prax.

Viac informácií o tomto projekte môžete získať na stránke www.mikroskopia.sk.