Podporujeme

Vedu a výskum

Zámerom SEA – Agentúry pre vzdelanie a vedu je aj popularizácia vedy a výskumu a ich prepájanie s praxou. To je možné dosiahnuť iba prostredníctvom neustáleho zvyšovania vzdelanostnej úrovne a podporou vedeckých pracovníkov, ktorí majú záujem o nové trendy a uplatňujú pri svojej vedeckej práci inovatívne metódy a prístupy. Investícia do ľudského kapitálu je tou najlepšou investíciou a práve preto podporujeme aj:

  • účasť na významných domácich a zahraničných vedeckých konferenciách – možnosť uhradenia konferenčného poplatku, príp. refundácia ďalších relevantných finančných výdavkov,
  • účasť na výstavách – možnosť zúčastniť sa výstav v zahraničí (preplatenie časti nákladov),
  • popularizáciu vedecko-výskumných inovatívnych výstupov – možnosť vystavenia na našom portáli významné vedecké, výskumné a inovačné odborné práce, príspevky a články.

Modernizáciu škôl

Nie ste si istí, ako využiť financovanie z EÚ fondov na nové učebné pomôcky a odmeny učiteľom? Bojíte sa priveľa administratívy?
Využite naše poradenské a konzultačné služby na získanie financií v oblasti vedy a vzdelávania. Písanie projektu zverte profesionálom, ktorí projekt nielen napíšu, ale aj pomôžu s jeho realizáciou. To vám umožní využiť získané dotácie v maximálnej miere. Administratívu a množstvo výkazov úplne odbúrať nedokážeme. Máme však dosť vzorov na uľahčenie vašej práce, čím vám ostane viac času na vychutnanie si radosti z učenia po novom. V prípade záujmu vám poskytneme referencie z 28 škôl, s ktorými spolupracujeme pri realizácii projektov.

V prípade záujmu o poradenstvo či využitie našich služieb v akejkoľvek fáze projektu nás prosím kontaktujte.

Študentov

Ponúkame podporu študentom, ktorí pracujú na zaujímavých témach ŠVOČ (Študentská výskumno-odborná činnosť), bakalárskych, či diplomových prác. Hľadáme spoločné riešenia a nakoľko spolupracujeme s Alianciou priemyselných zväzov, ku zaujímavým témam diplomových či bakalárskych prác vieme nájsť vhodného partnera priamo z praxe.

Ale aj naopak – ku konkrétnym problémom z praxe v oblasti vedy, výskumu a inovácií hľadáme študentov, ktorí majú dobré nápady, ale hlavne záujem pustiť sa do riešenia v spolupráci so skúsenými partnermi z praxe. Plánujeme vytvoriť portál na výmenu vzájomných informácií a prepojenie sféry zamestnávateľov a sféry študentov.

Rozvoj regiónov a turizmu

Slovensko má vďaka výhodnej geografickej polohe, dobre vybudovanej infraštruktúre a rozmanitosti krajinného prostredia atraktívne podmienky pre rozvoj rôznorodej ponuky cestovného ruchu. Bratislava ako taká predstavuje dominantné turistické centrum s medzinárodným významom.

Ponuka atrakcií Slovenska nespočíva len v prírodných krásach, poznávaní histórie, kultúrnych tradíciách, či možnostiach športového vyžitia, veľký potenciál má aj rozvoj kongresového turizmu.

SEA– Agentúra pre vzdelanie a vedu podporuje regionálny rozvoj a cestovný ruch propagáciou turizmu v printovej aj elektronickej podobe.

Fond podpory talentovaných autorov

SEA – Agentúra pre vzdelanie a vedu podporuje aj umelecké aktivity, a to nielen súťažami pre tvorivé deti a mládež. Talentovaným autorom ponúkame možnosť vydať svoju tvorbu a zároveň im umožniť prezentovať svoju tvorbu na verejnosti. Záujemcovia sa môžu o podrobnostiach informovať na našej emailovej adrese: info@avv.sk. V budúcnosti plánujeme zriadiť portál pre malých začínajúcich autorov a ilustrátorov, čím by sme vytvorili verejný priestor pre prezentáciu ich tvorby.