Moderná mikroskopia

moderna-mikroskopia-1SEA – Agentúra pre vzdelanie a vedu aktívne participovala pri príprave a realizácii projektu Moderná mikroskopia a digitálne spracovanie obrazu. Projekt bol realizovaný FMFI UK v Bratislave  a bol spolufinancovaný Európskou úniou (ESF).

Vzdelávací program, ktorý prostredníctvom dvoch etáp vybudoval odborné školiace centrum v oblasti mikroskopie a digitálneho spracovania obrazu na FMFI UK.

moderna-mikroskopia-2Centrum Moderná mikroskopia malo interdisciplinárny charakter – cieľom bolo skombinovať zručnosti s odbornými znalosťami frekventantov kurzu tak, aby boli v ďalšom prínosom pre ich vedeckú a výskumnú prax. Viac informácii o tomto projekte môžete získať na stránke www.mikroskopia.sk.